របៀបចូលទៅកាន់គណនី

ដើម្បីចូលប្រើប្រាស់គណនីរបស់លោកអ្នក សូមធ្វើតាមជំហានដូចខាងក្រោម៖
ជំហានទី ១៖ ចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់អតិថិជនមេនូឡាយហ្វ៍ https://cws.manulife.com.kh បន្ទាប់មកលោកអ្នកនឹងឃើញរូបភាពដូចខាងក្រោម៖

login1

ជំហានទី ២៖ បញ្ចូលលេខអតិថិជន (លោកអ្នកអាចចុចលើ ដើម្បីបង្ហាញការស្វែងរកលេខអតិថិជន)

login2

ជំហានទី ៣៖ បញ្ចូលលេខសម្ងាត់របស់លោកអ្នក(លេខសម្ងាត់ដែលប្រើពេលបង្កើតគណនី)

ជំហានទី ៤៖ បញ្ចូលថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត (ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតដែលប្រើពេលបង្កើតគណនី) ជាទម្រង់ ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ
ឧទាហរណ៏ ៖ ៣១/១២/១៩៨០

ជំហានទី ៥៖ បន្ទាប់ពីបញ្ចូលព័ត៌មានត្រឹមត្រូវអស់ហើយ សូមចុចចូលទៅកាន់គណនី